Urbanwebfix.dk handelsbetingelser: 

Urbanwebfix.dk
CVR nr. 39032465
E-mail: urbanwebfix@outlook.dk

Betalingsbetingelser

Alle ydelser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Alle fakturaer har 7 dages betalingsfrist med mindre andet er aftalt. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er urban web fix i hænde herefter, har urbanwebfix.dk ret til at fjerne hjemmesiden fra online synlighed, indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion, såfremt det skyldes manglende betaling.

Det er et krav at kunden betaler det fulde beløb af opgaven inden påbegyndelse, med mindre andet er aftalt.

urban web fix rykker kunden 1 gang inden betalingen overdrages til Inkassoadvokat. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100 og renter ifølge gældende lovgivning.

Vilkår

Følgende regler er gældende ved alle former for ydelser fra Urban web fix.

Generelt

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Webhotel – Hosting
Webhotellet løber som udgangspunkt i 12 måneder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kunden har selv ansvaret for at opsige tidligere hostingaftaler ved andre udbydere. Ved aftale vil hosting Hvert år fornyes automatisk til en ny periode.
Flytning til live server sker efter det totale faktureringsbeløb er Urbanwebfix i hænde og kunden har endeligt godkendt.

 

Levering

Leveringstidspunkt fremgår af underskrevet aftale eller bekræftelse på mail. 

Urban web fix fraskriver sig alle former for ansvar overfor tab hos kunden som følge af en eventuel forsinkelse i leverancen fra Urban web fix

 

 

Priser

Priser er specificeret i tilbuddet. Der er faste priser på visse ydelser, hvis andre ydelser ønskes gives specifikt tilbud på dette. Ved ændringsønsker til allerede leverede ydelser eller fejlrettelser efter ydelsen er leveret faktureres efter medgået tid med mindre fast pris er aftalt. Hvis det bliver nødvendigt at undersøge tidsforbrug i forbindelse med tilbudsgivning vil prisen for denne estimering koste 450 kroner plus moms. 

Timeprisen er 450 kroner plus moms. 

Urban web fix forpligtelser

Priser er specificeret i tilbuddet. Der er faste priser på visse ydelser, hvis andre ydelser ønskes gives specifikt tilbud på dette. Ved ændringsønsker til allerede leverede ydelser eller fejlrettelser efter ydelsen er leveret faktureres efter medgået tid med mindre fast pris er aftalt. Hvis det bliver nødvendigt at undersøge tidsforbrug i forbindelse med tilbudsgivning vil prisen for denne estimering koste 450 kroner plus moms.

Timeprisen er 450 kroner plus moms.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de i kontrakten specificerede deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er Urbanwebfix.dk ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion, til den i tilbuddet aftalte deadline.

Lov og ansvar

Urbanwebfix.dk tillader indhold, der ikke er i strid med dansk lovgivning. Alle former for kode skal udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Samtlige leverede opgaver er med brugsret ved urbanwebfix.dk, men må ikke kopieres til hverken tredje part eller til eget brug. Urbanwebfix.dk bærer ikke ansvar for evt. anbefalede gratis programmer, og det er kundens ansvar at være opdateret med disses licensbetingelser.

Urbanwebfix.dk er uden ansvar for tab, som følge af direkte eller indirekte skade og efterfølgende skader, herunder tab af forventet avance. Dette gælder selv om Urbanwebfix.dk er part i problemstillingen.

Registreringsgebyr

Ved registrering af nye domæner ved DK-hostmaster betaler registranten omkostninger, som er en årsafgift, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 6 måneder efter registrering at meddele Urbanwebfix.dk, hvilken gyldig e-mail-adresse, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. 

Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af webhoteller forudfaktureres for perioder af 12 måneder, med mindre andet er aftalt. Hosting kan opsiges skriftligt med minimum 30 dages varsel til udløbet af en periode, medmindre andet er aftalt. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt. Hosting refunderes ikke.

På ydelser hvor der faktureres 50% af beløbet på forhånd, kan der ikke opsiges efter aftalen er indgået, da der vil blive afsat tid og ressourcer til udførelse af denne opgave.
Hvis kunden efter betaling af 50% af beløbet ønsker at opsige aftalen vil der faktureres for forbrugte timer til Urbanwebfix.dk gældende timepris.

Ansvarsbegrænsning


Benyttelse af Urbanwebfix´s produkter og ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Urbanwebfix.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med indhold, lovlighed, lødighed, rigtighed eller enhver form for information der sendes eller modtages over Internettet.

Urbanwebfix.dk fraskriver sig ethvert form for ansvar eller tab ved manglende mulighed for brug af produkter eller ydelser, uanset nærmere grund herfor, medmindre urbanwebfix.dk har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Urbanwebfix.dk

fraskriver sig enhver form for ansvar for

  • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab
  • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt
  • Fejl og/eller mangler som kunden ikke har anført og rettet i korrekturrunder
  • Force majeure forhold

Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart

Med produkter der giver mulighed for, at kunden selvstændigt redigerer eller opdaterer websider efter overlevering af produktet gør følgende sig gældende, med mindre andet er eksplicit aftalt mellem kunden og Urbanwebfix.dk.

Hvis andre end Urbanwebfix.dk eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer eller redigerer produktet og dermed ødelægger design, opsætning eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden.

Anvendelse i forbindelse med markedsføringsmæssige aktiviteter

Urbanwebfix.dk forbeholder sig retten til, at anvende de(t) fremstillede produkt(er), herunder link til kundens hjemmeside, kundens logo og andre eventuelle fremstillede produkter, i forbindelse med fremvisning af portfolio og markedsføringsmateriale.

Opdatering af WordPress, moduler og temaer udviklet af tredjepart

 Skulle en opdatering af WordPress, modul eller tema være årsag til fejl på kundens installation, vil Urbanwebfix.dk forsøge at udbedre fejlen, men garantere ikke for at dette kan løses. Urbanwebfix.dk, har mulighed for at gendanne den version af WordPress, modul eller temaet som lå på serveren før installationen hvis det øsnkes.

Urbanwebfix.dk modificerer og vedligeholder hverken tredjepart plugins, temaer eller selve WordPress og kan således ikke drages til ansvar for opdateringer i kode fra tredjepart.

WordPress funktionalitet

Urbanwebfix.dk kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af WordPress, da det udelukkende er WordPress selv som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af selve WordPress medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Urbanwebfix.dk tilbyde at gendanne versionen af WordPress, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Tema funktionalitet og udseende

Urbanwebfix.dk kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet eller udseende som følge af opdatering af tredjeparts tema, da det udelukkende er udviklerne af dette, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjepart tema medføre tab eller ændring af funktionalitet eller udseende, kan Urbanwebfix.dk tilbyde at gendanne versionen af temaet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Modul funktionalitet

Urbanwebfix.dk kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af tredjeparts modul, da det udelukkende er udviklerne af disse, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjeparts modul medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Urbanwebfix.dk tilbyde at gendanne versionen af modulet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Kundens egne opdateringer

Enhver opdatering af modul eller WordPress fra kundens side vil ikke være omfattet af serviceaftalen og fejl som følge heraf, vil således heller ikke være omfattet.

Skulle fejl opstå på baggrund af, at kunden selv

  • Opdaterer eller installerer moduler
  • Opdaterer eller installerer tema(er)
  • Opdaterer eller installerer WordPress

Kundens egne opdateringer

Enhver opdatering af modul eller WordPress fra kundens side vil ikke være omfattet af serviceaftalen og fejl som følge heraf, vil således heller ikke være omfattet.

Skulle fejl opstå på baggrund af, at kunden selv

  • Opdaterer eller installerer moduler
  • Opdaterer eller installerer tema(er)
  • Opdaterer eller installerer WordPress

Accept af handelsbetingelser

Ved indgåelse af en aftale eller ved betaling til Urbanwebfix.dk  accepterer kunden urbanwebfix.dk handelsbetingelser.
Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til urbanwebfix@outlook.dk